Wyszukiwarka
Masz pytanie?

darmowa dostawa od 199zł

Reklamacje

Informacje na temat procesu reklamacji uzyskacie w § 9 Regulaminu, który brzmi następująco:
 

§ 9

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 11 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu za brak zgodności Produktu lub Towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu lub Towaru i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu lub Towaru określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu lub Towaru z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jasiowapiwniczka.pl, pisemnie na adres: ul. dr Bieleckiego 8, 38-480 Rymanów lub w Punkcie Stacjonarnym,

  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt lub Towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

  1. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu lub Towaru przez Sprzedawcę. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),

  2. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:

 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu lub Towaru do Klienta,

 2. obniża Cenę Produktu lub Towaru (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 12 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 12,

 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 12 – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu lub Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar lub Produkt do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.